Oglasi

JAVNI OGLAS

za prikupljanje pismenih ponuda za prodaju rashodovanih automobila

 1. Oglašava se prodaja sledećih rashodovanih automobila:
  1.1 Otpisano putničko motorno vozilo marke ZASTAVA, model JUGO TEMPO 1.1 registracija BG 289 ID, godina proizvodnje 2002, broj šasije VX1145A0001076391, masa 790 kilograma, neregistrovano u neispravnom stanju, parkirano na službenom parkingu u sedištu preduzeća, početna cena 12.000,00 dinara.
  1.2 Otpisano putničko motorno vozilo marke ZASTAVA , model 101 SKALA 55 registracija BG 289 IČ, godina proizvodnje 2004, broj šasije VX1128A0001100869, masa 835 kilograma, neregistrovano u neispravnom stanju, parkirano na parkingu u Rušnju, početna cena 12.000,00 dinara.
 2. Vozila se kupuju u viđenom stanju, a kupac nema pravo reklamacije na stanje vozila. Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u stanje vozila na navedenim lokacijama individualno, ili uz prethodnu najavu putem telefona 011/3052-401 radnim danima u periodu od 10 do 14 časova.
 3. Pravo učešća imaju pravna i fizička lica. Uz ponudu, koja ne može da bude niža od početne cene navedene u tački 1., ponuđač je dužan da dostavi:
  – za pravna lica: Rešenje Agencije za privredne registre i kontakt telefon;
  – za fizička lica: fotokopija lične karte (ako je lična karta bez čipa)/očitna lična karta (ako je lična karta sa čipom), ime i prezime i kontakt telefon.
  Svaki učesnik u konkursu ima pravo da dostavi ponudu za jedno ili za oba vozila, s tim da jedan učesnik može podneti samo jednu prijavu po vozilu.
 4. Zainteresovana lica ponude dostavljaju u zatvorenoj koverti (sa naznakom ,,Ponuda za automobil – NE OTVARATI“) u sedište JP „ Poslovni centar Čukarica“ Šumadijski trg 2, četvrti sprat. Ponude će se prikupljati do 01.10.2019. godine u 12 časova.
 5. Izbor kupaca automobila izvršiće se isključivo na osnovu najvišeg ponuđenog iznosa. Ukoliko dva ili više ponuđača ponude istu cenu, Ugovor će biti zaključen sa ponuđačem čija je ponuda ranije primljena i zavedena na pisarnici Javnog preduzeća.
  Učesnik u postupku koji bude izabran kao najpovoljniji ponuđač dužan je da u roku od 5 dana od dana usvajanja ponude od strane prodavca, uplati ponuđeni iznos na račun Javnog preduzeća 205-258484-54, a dokaz o uplati dostavi službi Javnog preduzeća pre potpisivanja ugovora. Ukoliko izabrani ponuđač ne postupi na navedeni način, smatraće se da je odustao od ponude, a Javno preduzeće može izabrati ponudu drugog najpovoljnijeg ponuđača koji ispunjava uslove iz ovog oglasa ili ponoviti postupak prikupljanja ponuda.
 6. Kupac snosi troškove odvoza automobila sa lokacije na kojoj se automobil nalazi.
 7. Javno otvaranje prispelih ponuda biće obavljeno dana 01.10.2019. godine u 13 časova u prostorijama JP ,,Poslovni centar Čukarica“ Beograd, Šumadijski trg br.2. Ponuđači koji ne budu prisustvovali otvaranju ponuda biće pismeno obavešteni o izboru najpovoljnije ponude.
 8. Ukoliko ne bude podneta nijedna ponuda po ovom oglasu, automobil će biti prodat neposrednom pogodbom.
 9. Ponude koje su podnete posle roka navedenog u tački 4., ponude u nezatvorenoj koverti i ponude koje ne sadrže sve predviđene podatke iz ovog oglasa, smatraće se neurednim i neće se razmatrati.
Preuzmite na ćiriliciPreuzmite na latinici