Члан Надзорног одбора

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: Тања Ристивојевић, дипломирани правник
ДАТУМ РОЂЕЊА: 29.05.1968.
РАДНА БИОГРАФИЈА:

  • 1997. У радном односу у Градској Општини Палилула од 27.10 до 09.12.1997 године.

  • 1997 – 2009. У радном односу на неодређено време од 10.12.1997 године, у Јавном предузећу “Пословни простор Вождовац“ где је обављала послове на радном месту: стручни сарадник за правне опште и кадровске послове и руководилац службе правних општих и кадровских послова.

  • 2000 – 2004. Члан Управног одбора ЈП “Пословни простор Вождовац“из реда запослених.

  • 2004 – 2008. Члан Управног одбора ЈП “Пословни простор Вождовац“из реда запослених.

  • 2010 – 2011. Од јануара 2010 до марта 2011 године, решењем оснивача обављала је послове заменика директора предузећа.

  • 2011. Од априла 2011 године обавља послове на руководећем месту – Секретар предузећа, где ради на пословима лица овлашћеног за послове јавних набавки, лица овлашћеног за послове безбедности и здравља на раду, на пословима противпожарне заштите, координатора тима за израду плана интегритета, лица задужено за управљање електронским отпадом, на пословима израде општих аката предузећа, решења, одлука, уговора, општи и кадровски послови, на изради финансијских планова предузећа и по пренетом овлашћењу одлучује о правима, обавезама и одговорностима из радног односа.

  • 2011 – 2014. Члан Управног одбора ЈП “Пословни простор Вождовац“из реда запослених.

  • 2016. Члан Надзорног одбора Јавног предузећа “Пословни простор општине Чукарица”, односно Јавног предузећа “Пословни центар Чукарица”.

  • 2016. Од 16.12.2016. године запослена у Министарству финансија – Управа за трезор, на следећим пословима: Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику – Одељење за извршење јавних плаћања – Група за извршење принудне наплате, на радном месту координатор за извршавање принудне наплате, у звању самосталног саветника; Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику – Одељење за извршење јавних плаћања – Група за директне подстицаје, на радном месту координатор за методологију исплате директних подстицаја, у звању самосталног саветника; Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику – Одсек за систем рачуна и регистре, на радном месту координатор за методологију Регистра, у звању вишег саветника; Одсек за оперативне послове, на радном месту координатор пројекта за комуникациону инфраструктуру, у звању вишег саветника.