Члан Надзорног одбора

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: Новак Максимовић, дипломирани просторни планер
ДАТУМ РОЂЕЊА: 22.04.1968.
РАДНА БИОГРАФИЈА:

  • 1995. Примљен је као приправник у Јавно предузеће „Пословни простор општине Чукарица“ 15.09.1995. године. Након једногодишњег приправничког стажа положио је приправнички испит. Обављао је послове из делатности предузећа на радним местима референта, сарадника ,као и руководиоца одсека на пословима управљања.

  • 2004 – 2008. Члан Надзорног одбора Јавног предузећа “Пословни простор општине Чукарица“ из реда запослених.

  • 2008 – 2012. Члан Управног одбора Јавног предузећа “Пословни простор општине Чукарица“ из реда запослених.

  • 2009. Полаже стручни испит за обављање послова безбедности и здравља на раду.

  • 2013 – 2016. Члан Надзорног одбора Јавног предузећа “Пословни простор општине Чукарица“ из реда запослених.

  • 2016. Члан Надзорног одбора Јавног предузећа “Пословни центар Чукарица“ из реда запослених.

  • 2016. У Јавном предузећу “Пословни центар Чукарица“ обавља послове водећег стручног сарадника за послове управљања гробљима и послове лица за безбедност и здравље на раду.