Извршни директор

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: Мирослав Михајла Пановски, дипломирани инжењер архитектуре
ДАТУМ РОЂЕЊА: 13.06.1970.
РАДНА БИОГРАФИЈА:

  • 1995 – 2000. Самостално је ангажован од стране разних послодаваца на пословима вођења грађевинско-занатских радова, опремању ентеријера и изради логотипа.

  • 2000 – 2004. Запослен у “Дигитек биро” д.о.о. на разним техничким пословима, укључујући и послове организације грађења, надзора на градилиштима, пројектовања и опремања ентеријера.

  • 2004 – 2007. Самостално обавља послове пројектовања и опремања ентеријера у сопственој агенцији.

  • 2007. Запослен је у Јавном предузећу “Пословни простор општине Чукарица” где након приправничког стажа од годину дана, ради на месту Сарадника за послове планирања и пројектовања, при чему врши послове надзора грађевинских радова и пројектовања за потребе Градске општине Чукарица и Јавног предузећа у коме је запослен.

  • 2012. Именован је за вршиоца дужности директора Јавног предузећа “Пословни простор општине Чукарица”.

  • 2013. Именован је за заменика директора Јавног предузећа “Пословни простор општине Чукарица”.

  • 2015. У склопу редовног програма перманентног професионалног усавршавања чланова Инжењерске коморе, на десетој Београдској интернационалној недељи архитектуре, похађа предавања и дебате међународне конференције “Грађани и грађење града”.

  • 2016. Именован је за извршног директора Јавног предузећа “Пословни простор општине Чукарица”, односно Јавног предузећа “Пословни центар Чукарица”.