Огласи

ЈАВНИ ОГЛАС

за прикупљање писмених понуда за продају расходованих аутомобила

 1. Оглашава се продаја следећих расходованих аутомобила:
  1.1 Отписано путничко моторно возило марке ЗАСТАВА, модел ЈУГО ТЕМПО 1.1 регистрација БГ 289 ИД, година производње 2002, број шасије VX1145A0001076391, маса 790 килограма, нерегистровано у неисправном стању, паркирано на службеном паркингу у седишту предузећа, почетна цена 12.000,00 динара.
  1.2 Отписано путничко моторно возило марке ЗАСТАВА , модел 101 СКАЛА 55 регистрација БГ 289 ИЧ, година производње 2004, број шасије VX1128A0001100869, маса 835 килограма, нерегистровано у неисправном стању, паркирано на паркингу у Рушњу, почетна цена 12.000,00 динара.
 2. Возила се купују у виђеном стању, а купац нема право рекламације на стање возила. Заинтересована лица могу извршити увид у стање возила на наведеним локацијама индивидуално, или уз претходну најаву путем телефона 011/3052-401 радним данима у периоду од 10 до 14 часова.
 3. Право учешћа имају правна и физичка лица. Уз понуду, која не може да буде нижа од почетне цене наведене у тачки 1., понуђач је дужан да достави:
  – за правна лица: Решење Агенције за привредне регистре и контакт телефон;
  – за физичка лица: фотокопија личне карте (ако је лична карта без чипа)/очитна лична карта (ако је лична карта са чипом), име и презиме и контакт телефон.
  Сваки учесник у конкурсу има право да достави понуду за једно или за оба возила, с тим да један учесник може поднети само једну пријаву по возилу.
 4. Заинтересована лица понуде достављају у затвореној коверти (са назнаком ,,Понуда за аутомобил – НЕ ОТВАРАТИ“) у седиште ЈП „ Пословни центар Чукарица“ Шумадијски трг 2, четврти спрат. Понуде ће се прикупљати до 01.10.2019. године у 12 часова.
 5. Избор купаца аутомобила извршиће се искључиво на основу највишег понуђеног износа. Уколико два или више понуђача понуде исту цену, Уговор ће бити закључен са понуђачем чија је понуда раније примљена и заведена на писарници Јавног предузећа.
  Учесник у поступку који буде изабран као најповољнији понуђач дужан је да у року од 5 дана од дана усвајања понуде од стране продавца, уплати понуђени износ на рачун Јавног предузећа 205-258484-54, а доказ о уплати достави служби Јавног предузећа пре потписивања уговора. Уколико изабрани понуђач не поступи на наведени начин, сматраће се да је одустао од понуде, а Јавно предузеће може изабрати понуду другог најповољнијег понуђача који испуњава услове из овог огласа или поновити поступак прикупљања понуда.
 6. Купац сноси трошкове одвоза аутомобила са локације на којој се аутомобил налази.
 7. Јавно отварање приспелих понуда биће обављено дана 01.10.2019. године у 13 часова у просторијама ЈП ,,Пословни центар Чукарица“ Београд, Шумадијски трг бр.2. Понуђачи који не буду присуствовали отварању понуда биће писмено обавештени о избору најповољније понуде.
 8. Уколико не буде поднета ниједна понуда по овом огласу, аутомобил ће бити продат непосредном погодбом.
 9. Понуде које су поднете после рока наведеног у тачки 4., понуде у незатвореној коверти и понуде које не садрже све предвиђене податке из овог огласа, сматраће се неуредним и неће се разматрати.
Преузмите на ћирилици Преузмите на латиници