Извештаји и акта

Извештаји

 1. 1
  Други квартал 2023
 2. 2
  Први квартал 2023
 3. 3
  ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2023
 4. 4
  ИЗВЕШТАЈ О ФИН.ПОСЛ. 2022
 5. 5
  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2022
 6. 6
  Статистички извештај_07510233_ФИН 91473_2023
 7. 7
  Биланс успеха_07510233_ФИН 91473_2023
 8. 8
  Биланс стања_07510233_ФИН 91473_2023
 9. 9
  Потврда ФИН 91473_2023
 10. 10
  Одлука о усвајању GFI за 2022.-потписан
 11. 11
  Напомене уз GFI 2022-потписан
 12. 12
  Извештај ревизије 2022
 13. 13
  Одлука НО о усв. 1.Ребаланса 2022
 14. 14
  Извештај за 3. квартал
 15. 15
  Извештај за 2. квартал
 16. 16
  Извештај за 1. квартал 2022
 17. 17
  Статистички извештај_07510233_ФИН 214959_2022
 18. 18
  Посебни подаци_07510233_ФИН 214959_2022
 19. 19
  Биланс успеха_07510233_ФИН 214959_2022
 20. 20
  Биланс стања_07510233_ФИН 214959_2022
 21. 21
  Odluka o usv.GFI za 2021.-potpisan
 22. 22
  Napomene uz GFI za 2021-potpisan
 23. 23
  Извештај ревизије 2021
 24. 24
  Програм пословања 2022
 25. 25
  III КВАРТАЛ 2021
 26. 26
  ИЗВЕШТАЈ О ФИН.ПОСЛ. 2021
 27. 27
  Извештај о раду за 2021
 28. 28
  Одлука НО о усв 2 РЕБАЛАНС 2021
 29. 29
  Тромесечни извештај – II квартал 2021
 30. 30
  Тромесечни извештај – I квартал 2021
 31. 31
  Одлука НО о усв. 1 РЕБАЛАНС 2021
 32. 32
  Програм пословања 2021
 33. 33
  Годишњи финансијски извештај за 2020
 34. 34
  Извештај о раду зa 2020 и Одлука НО
 35. 35
  Извештај о финан. пословању за 2020 и одлука НО
 36. 36
  Тромесечни извештај – III квартал 2020
 37. 37
  Тромесечни извештај – II квартал 2020
 38. 38
  Тромесечни извештај – I квартал 2020
 39. 39
  Одлука НО о УСВ. 1. РЕБАЛАНСА 2020
 40. 40
  Програм пословања за 2020
 41. 41
  Извештај о финансијском пословању 2019
 42. 42
  Извештај о раду 2019
 43. 43
  Godišnji finansijski izveštaj za 2019
 44. 44
  Тромесечни извештај за III квартал 2019
 45. 45
  Tромесечни извештај – II квартал 2019
 46. 46
  Tромесечни извештај – I квартал 2019
 47. 47
  Посебан програм финансирања инвестиција за 2019 – измена
 48. 48
  Измена и допуна Програма пословања 2019 – I ребаланс
 49. 49
  Посебан програм финансирања инвестиција за 2019
 50. 50
  Програм пословања за 2019. са финансијским планом
 51. 51
  Скупш. сагласност на извештај о раду НО за 2018
 52. 52
  Извештај о раду 2018
 53. 53
  Извештај о финансијском пословању за 2018
 54. 54
  Годишњи финансијски извештај за 2018
 55. 55
  Одлука НО о усвајању 2. РЕБАЛАНСА 2018
 56. 56
  Тромесечни извештај – III квартал 2018.
 57. 57
  Тромесечни извештај – II квартал 2018.
 58. 58
  Тромесечни извештај – I квартал 2018.
 59. 59
  Измене и допуна Програма пословања 2018 – I ребаланс
 60. 60
  Програм пословања за 2018. са финансијским планом
 61. 61
  Извештај о раду НО 2017.
 62. 62
  Извештај о раду 2017.
 63. 63
  Извештај о финансијском пословању за 2017.
 64. 64
  Годишњи финансијски извештај за 2017.
 65. 65
  Тромесечни извештај – III квартал 2017.
 66. 66
  Измена и допуна Програма пословања 2017 – III ребаланс
 67. 67
  Тромесечни извештај – II квартал 2017.
 68. 68
  Измена и допуна Програма пословања 2017 – II ребаланс
 69. 69
  Тромесечни извештај – I квартал 2017.
 70. 70
  Измена и допуна Програма пословања 2017 – I ребаланс
 71. 71
  Програм пословања за 2017. са финансијским планом
 72. 72
  Извештај о раду НО 2016. (14.07 – 31.12.)
 73. 73
  Извештај о раду 2016.
 74. 74
  Извештај о финансијском пословању за 2016.
 75. 75
  Финансијски извештај XII 2016. са извештајем о извршеној ревизији
 76. 76
  Финансијски извештај X-XI 2016. са извештајем о извршеној ревизији
 77. 77
  Тромесечни извештај – III квартал 2016.
 78. 78
  Одлука НО о изменама и допунама Програма пословања и ребалансу Финансијског плана за 2016. годину
 79. 79
  Тромесечни извештај – II квартал 2016.
 80. 80
  Тромесечни извештај – I квартал 2016.

Акта

 1. 1
  Оснивачки акт ЈП Пословни центар Чукарица (Одлука о промени оснивачког акта ЈП Пословни простор општине Чукарица)
 2. 2
  Статут ЈП Пословни центар Чукарица
 3. 3
  Одлука о уређивању, одржавању гробља и сахрањивању на подручју градске општине Чукарица
 4. 4
  Одлука о висини накнада за услуге у вези са сахрањивањем
 5. 5
  Правилник о ближем уређивању планирања јавних набавки и набавки на које се закон не примењује, спровођења поступка јавних набавки и набавки на које се закон не примењује и праћења извршења уговора о јавној набавци
 6. 6
  Одлука о именовању лица за заштиту података о личности
 7. 7
  Правилник о заштити података о личности