Извештаји и акта

Извештаји

 1. 1
  Одлука НО о усв. 1.Ребаланса 2022
 2. 2
  Извештај за 3. квартал
 3. 3
  Извештај за 2. квартал
 4. 4
  Извештај за 1. квартал 2022
 5. 5
  Статистички извештај_07510233_ФИН 214959_2022
 6. 6
  Посебни подаци_07510233_ФИН 214959_2022
 7. 7
  Биланс успеха_07510233_ФИН 214959_2022
 8. 8
  Биланс стања_07510233_ФИН 214959_2022
 9. 9
  Odluka o usv.GFI za 2021.-potpisan
 10. 10
  Napomene uz GFI za 2021-potpisan
 11. 11
  Извештај ревизије 2021
 12. 12
  Програм пословања 2022
 13. 13
  III КВАРТАЛ 2021
 14. 14
  ИЗВЕШТАЈ О ФИН.ПОСЛ. 2021
 15. 15
  Извештај о раду за 2021
 16. 16
  Одлука НО о усв 2 РЕБАЛАНС 2021
 17. 17
  Тромесечни извештај – II квартал 2021
 18. 18
  Тромесечни извештај – I квартал 2021
 19. 19
  Одлука НО о усв. 1 РЕБАЛАНС 2021
 20. 20
  Програм пословања 2021
 21. 21
  Годишњи финансијски извештај за 2020
 22. 22
  Извештај о раду зa 2020 и Одлука НО
 23. 23
  Извештај о финан. пословању за 2020 и одлука НО
 24. 24
  Тромесечни извештај – III квартал 2020
 25. 25
  Тромесечни извештај – II квартал 2020
 26. 26
  Тромесечни извештај – I квартал 2020
 27. 27
  Одлука НО о УСВ. 1. РЕБАЛАНСА 2020
 28. 28
  Програм пословања за 2020
 29. 29
  Извештај о финансијском пословању 2019
 30. 30
  Извештај о раду 2019
 31. 31
  Godišnji finansijski izveštaj za 2019
 32. 32
  Тромесечни извештај за III квартал 2019
 33. 33
  Tромесечни извештај – II квартал 2019
 34. 34
  Tромесечни извештај – I квартал 2019
 35. 35
  Посебан програм финансирања инвестиција за 2019 – измена
 36. 36
  Измена и допуна Програма пословања 2019 – I ребаланс
 37. 37
  Посебан програм финансирања инвестиција за 2019
 38. 38
  Програм пословања за 2019. са финансијским планом
 39. 39
  Скупш. сагласност на извештај о раду НО за 2018
 40. 40
  Извештај о раду 2018
 41. 41
  Извештај о финансијском пословању за 2018
 42. 42
  Годишњи финансијски извештај за 2018
 43. 43
  Одлука НО о усвајању 2. РЕБАЛАНСА 2018
 44. 44
  Тромесечни извештај – III квартал 2018.
 45. 45
  Тромесечни извештај – II квартал 2018.
 46. 46
  Тромесечни извештај – I квартал 2018.
 47. 47
  Измене и допуна Програма пословања 2018 – I ребаланс
 48. 48
  Програм пословања за 2018. са финансијским планом
 49. 49
  Извештај о раду НО 2017.
 50. 50
  Извештај о раду 2017.
 51. 51
  Извештај о финансијском пословању за 2017.
 52. 52
  Годишњи финансијски извештај за 2017.
 53. 53
  Тромесечни извештај – III квартал 2017.
 54. 54
  Измена и допуна Програма пословања 2017 – III ребаланс
 55. 55
  Тромесечни извештај – II квартал 2017.
 56. 56
  Измена и допуна Програма пословања 2017 – II ребаланс
 57. 57
  Тромесечни извештај – I квартал 2017.
 58. 58
  Измена и допуна Програма пословања 2017 – I ребаланс
 59. 59
  Програм пословања за 2017. са финансијским планом
 60. 60
  Извештај о раду НО 2016. (14.07 – 31.12.)
 61. 61
  Извештај о раду 2016.
 62. 62
  Извештај о финансијском пословању за 2016.
 63. 63
  Финансијски извештај XII 2016. са извештајем о извршеној ревизији
 64. 64
  Финансијски извештај X-XI 2016. са извештајем о извршеној ревизији
 65. 65
  Тромесечни извештај – III квартал 2016.
 66. 66
  Одлука НО о изменама и допунама Програма пословања и ребалансу Финансијског плана за 2016. годину
 67. 67
  Тромесечни извештај – II квартал 2016.
 68. 68
  Тромесечни извештај – I квартал 2016.

Акта

 1. 1
  Оснивачки акт ЈП Пословни центар Чукарица (Одлука о промени оснивачког акта ЈП Пословни простор општине Чукарица)
 2. 2
  Статут ЈП Пословни центар Чукарица
 3. 3
  Одлука о уређивању, одржавању гробља и сахрањивању на подручју градске општине Чукарица
 4. 4
  Одлука о висини накнада за услуге у вези са сахрањивањем
 5. 5
  Правилник о ближем уређивању планирања јавних набавки и набавки на које се закон не примењује, спровођења поступка јавних набавки и набавки на које се закон не примењује и праћења извршења уговора о јавној набавци