О нама

Јавно предузеће "Пословни простор општине Чукарица" основано је 1990. године одлуком Скупштине општине Чукарица у циљу управљања пословним простором који се налазио у корисништву Општине Чукарица, објектима Месних заједница и привременим пијацама у насељима Сремчица и Жарково.

Од 1994. године Јавном предузећу је на управљање и одржавање пренето 12 локалних гробаља која су се простирала на површини од 16,05 хектара. Предузеће периодично покреће иницијативе за проширење капацитета локалних гробаља код надлежних органа Градске општине Чукарица, као оснивача Јавног предузећа. Године 1996, Јавно предузеће приступа изградњи савремене пијаце "Горица" у Сремчици, а 2001. године преузима управљање пијацом на Умци. Поред ове две пијаце, поставља се низ малих продајних места на отвореном ("мини пијаце") које омогућавају становништву општине снабдевање у свом непосредном окружењу.

Знатна инвестициона улагања у инфраструктуру пословних простора (кровови, фасаде, инсталације), локалних гробаља (капеле, ограде, бетонски платои и стазе) и пијаца (платои, наткривања, инсталације), обележавају наредни период, све до данас.

Санација капела на гробљима (Сремчица, Рушањ, Тараиш и Велика Моштаница), изградња нових – Пећани (2001.), Петровац и Остружница (2006.), Алуге, Руцка и Морачко брдо (2008.), као и реконструкције пијаца Умка (2013.године), Жарково (2015. године) и "Горица" у Сремчици (2016. године), значајно су допринели унапређењу услуга на локалним гробљима и пијацама, али и обавезу за даљу примену савременијих технолошких решења у циљу побољшања радних услова и услуга.

Одлуком о промени оснивачког акта Јавног предузећа (Службени лист Града Београда бр.110/16 од 28.11.2016.), пословно име се мења у Јавно предузеће за обављање комуналних услуга "Пословни центар Чукарица" (скраћено пословно име, ЈП "Пословни центар Чукарица") са претежном делатношћу 96.03 – погребне и сродне делатности.

Тренутно је у овом Јавном предузећу запослено 15 лица.

 

Структура запослених и ангажованих лица

Стручна спрема

Број систематизованих извршилаца на свим радним местима

Број запослених на неодређено време

Број запослених на одређено време по било ком основу (изузев у својству приправника)

Број лица ангажованих ван радног односа

Висока

8

6

1

0

Виша

0

0

0

0

Средња

11

7

0

1

Нижа

0

0

0

3

Укупно

19

13

1

4

 

Структура одлива и прилива запослених

Стручна спрема

Број запослених којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној календарској години

Број новозапослених на неодређено време и број запослених на одређено време у својству приправника у претходној календарској години

Висока

0

0

Виша

0

0

Средња

1

2

Нижа

0

0

Укупно

0

0