Izveštaji i akta

Izveštaji

 1. 1
  Odluka NO o usv. 1.Rebalansa 2022
 2. 2
  Izveštaj za 3. kvartal
 3. 3
  Izveštaj za 2. kvartal
 4. 4
  Izveštaj za 1. kvartal 2022
 5. 5
  Statistički izveštaj_07510233_FIN 214959_2022
 6. 6
  Posebni podaci_07510233_FIN 214959_2022
 7. 7
  Bilans uspeha_07510233_FIN 214959_2022
 8. 8
  Bilans stanja_07510233_FIN 214959_2022
 9. 9
  Odluka o usv.GFI za 2021.-potpisan
 10. 10
  Napomene uz GFI za 2021-potpisan
 11. 11
  Izveštaj revizije 2021
 12. 12
  Program poslovanja 2022
 13. 13
  III KVARTAL 2021
 14. 14
  IZVEŠTAJ O FIN.POSL. 2021
 15. 15
  Izveštaj o radu za 2021
 16. 16
  Odluka NO o usv 2 REBALANS 2021
 17. 17
  Tromesečni izveštaj – II kvartal 2021
 18. 18
  Tromesečni izveštaj – I kvartal 2021
 19. 19
  Odluka NO o usv. 1 REBALANS 2021
 20. 20
  Program poslovanja 2021
 21. 21
  Godišnji finansijski izveštaj za 2020
 22. 22
  Izveštaj o radu za 2020 i Odluka NO
 23. 23
  Izveštaj o finan. poslovanju za 2020 i odluka NO
 24. 24
  Tromesečni izveštaj – III kvartal 2020
 25. 25
  Tromesečni izveštaj – II kvartal 2020
 26. 26
  Tromesečni izveštaj – I kvartal 2020
 27. 27
  Odluka NO o USV. 1. REBALANSA 2020
 28. 28
  Program poslovanja za 2020
 29. 29
  Izveštaj o finansijskom poslovanju 2019
 30. 30
  Izveštaj o radu 2019
 31. 31
  Godišnji finansijski izveštaj za 2019
 32. 32
  Tromesečni izveštaj za III kvartal 2019
 33. 33
  Tromesečni izveštaj – II kvartal 2019
 34. 34
  Tromesečni izveštaj – I kvartal 2019
 35. 35
  Poseban program finansiranja investicija za 2019 – izmena
 36. 36
  Izmena i dopuna Programa poslovanja 2019 – I rebalans
 37. 37
  Poseban program finansiranja investicija za 2019
 38. 38
  Program poslovanja za 2019. sa finansijskim planom
 39. 39
  Skupš. saglasnost na izveštaj o radu NO za 2018
 40. 40
  Izveštaj o radu 2018
 41. 41
  Izveštaj o finansijskom poslovanju za 2018
 42. 42
  Godišnji finansijski izveštaj za 2018
 43. 43
  Odluka NO o usvajanju 2. REBALANSA 2018
 44. 44
  Tromesečni izveštaj – III kvartal 2018.
 45. 45
  Tromesečni izveštaj – II kvartal 2018.
 46. 46
  Tromesečni izveštaj – I kvartal 2018.
 47. 47
  Izmene i dopuna Programa poslovanja 2018 – I rebalans
 48. 48
  Program poslovanja za 2018. sa finansijskim planom
 49. 49
  Izveštaj o radu NO 2017.
 50. 50
  Izveštaj o radu 2017.
 51. 51
  Izveštaj o finansijskom poslovanju za 2017.
 52. 52
  Godišnji finansijski izveštaj za 2017.
 53. 53
  Tromesečni izveštaj – III kvartal 2017.
 54. 54
  Izmena i dopuna Programa poslovanja 2017 – III rebalans
 55. 55
  Tromesečni izveštaj – II kvartal 2017.
 56. 56
  Izmena i dopuna Programa poslovanja 2017 – II rebalans
 57. 57
  Tromesečni izveštaj – I kvartal 2017.
 58. 58
  Izmena i dopuna Programa poslovanja 2017 – I rebalans
 59. 59
  Program poslovanja za 2017. sa finansijskim planom
 60. 60
  Izveštaj o radu NO 2016. (14.07 – 31.12.)
 61. 61
  Izveštaj o radu 2016.
 62. 62
  Izveštaj o finansijskom poslovanju za 2016.
 63. 63
  Finansijski izveštaj XII 2016. sa izveštajem o izvršenoj reviziji
 64. 64
  Finansijski izveštaj X-XI 2016. sa izveštajem o izvršenoj reviziji
 65. 65
  Tromesečni izveštaj – III kvartal 2016.
 66. 66
  Odluka NO o izmenama i dopunama Programa poslovanja i rebalansu Finansijskog plana za 2016. godinu
 67. 67
  Tromesečni izveštaj – II kvartal 2016.
 68. 68
  Tromesečni izveštaj – I kvartal 2016.

Akta

 1. 1
  Osnivački akt JP Poslovni centar Čukarica (Odluka o promeni osnivačkog akta JP Poslovni prostor opštine Čukarica)
 2. 2
  Statut JP Poslovni centar Čukarica
 3. 3
  Odluka o uređivanju, održavanju groblja i sahranjivanju na području gradske opštine Čukarica
 4. 4
  Odluka o visini naknada za usluge u vezi sa sahranjivanjem
 5. 5
  Pravilnik o bližem uređivanju planiranja javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje, sprovođenja postupka javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje i praćenja izvršenja ugovora o javnoj nabavci